Stad Brugge heeft het domein ‘Les Acacias’ prijsgegeven  aan een projectontwikkelaar met een bedenkelijke reputatie. 

“Hij sluisde meer dan één miljoen euro door naar eigen rekeningen” Eigenaar Ghent River Hotel opnieuw vervolgd voor fraude

De omstreden bouwondernemer Didier De Witte (72) staat opnieuw terecht voor fraude. Dat schrijft de Gentenaar vrijdag. De man sluisde meer dan één miljoen euro van een vzw naar zijn privérekening en naar een zwarte rekening van één zijn bekendste zaken, het Ghent River Hotel. Meer lezen

Stempelende miljonair koopt gevangenisstraf af

Aannemer die schaamteloos 40.000 euro stempelgeld trok, sluit deal met Openbaar Ministerie

De Gentse projectontwikkelaar Didier De Witte (66) moet niet naar de cel omdat hij vier jaar lang als ‘werkzoekend gezinshoofd’ onterecht 40.000 euro opstreek. En dat terwijl hij op dat ogenblik fortuin maakte door luxehotels neer te poten. De celstraf van anderhalf jaar effectief vervalt, nu De Witte een deal kon sluiten met het Openbaar Ministerie. Hij komt er vanaf met een bijkomende boete van 33.000 euro. En daar kan de miljonair vanuit zijn villa in de Dominicaanse Republiek best mee leven. Meer lezen

‘Stempelende miljonair’ weer voor rechter

De Gentse projectontwikkelaar Didier De Witte (72) verscheen gisteren opnieuw voor de rechter omdat hij beschuldigd wordt van fraude. De man kwam in 2011 al in opspraak omdat hij onterecht 40.000 euro stempelgeld had geïnd als ‘werkzoekend gezinshoofd’, terwijl hij een bedrijf van 35 miljoen euro runde dat luxehotels bouwde. Meer lezen

“Stempelende miljonair” sluisde miljoen euro van vzw naar eigen rekening

Projectontwikkelaar Didier De Witte (72), die onder meer het Ghent River Hotel in handen heeft, wordt opnieuw vervolgd voor fraude. Met valse facturen en onterechte cheques sluisde hij meer dan een miljoen euro van de rekening van een vzw naar zijn privérekening en een zwarte rekening van Ghent River Hotel. Meer lezen

“Stempelende miljonair” verschijnt opnieuw voor rechter wegens fraude

De Gentse projectontwikkelaar Didier De Witte (72) verscheen gisteren opnieuw voor de rechter voor fraude. De man kwam in 2011 al in opspraak omdat hij onterecht 40.000 euro stempelgeld had getrokken als “werkzoekende”, terwijl hij achter de schermen een bouwbedrijf van 35 miljoen euro runde. Meer lezen

logo BAF De teloorgang van een kasteeldomein

Wat zijn de bezwaren van de omwonenden?

Dit stadsbestuur lapt bewonersparticipatie en haar eigen beleidsnota’s en RUP’s inzake ruimtelijke ordening, aandacht voor cultureel erfgoed binnen een stadslandschap van levende mensen en een afgestemde ouderenzorg aan hun laars. TOELICHTING op:  https://bit.ly/2IMHUMn

Wantrouwen bij buurtbewoners tegen bouwpromotor neemt toe

Alle verontrustende voorspellingen komen ondertussen uit.

Hoe komt het dat de bomen, die “moesten blijven staan”, maar die mogelijks toch in de weg staan van de plannen van De Witte, ziek worden en dood gaan?

Dit is opnieuw het geval voor de twee bomen, die dicht bij het project staan. Er werd in de bezwaarschriften hiervoor gewaarschuwd.

Er is trouwens een voorgaande:
De boom, die op de hoek van de Hogeweg en de Legeweg stond, op de plaats waar De Witte een ingang wil maken naar zijn project, werd plots ziek, ging dood en werd door de Groendienst chirurgisch verwijderd.

De huidige gang van zaken voorspelt niets goeds. De bouwheer moet de bomen in het stuk van de Hogeweg laten staan, dit omdat er anders teveel inkijk zou zijn vanuit de te brede dakdoorbrekingen (die 2 keer breder zijn dan het RUP toelaat).

bomen overleven

Mochten bomen Wi_Fi voortbrengen, we zouden ze allemaal aanplanten.

Jammer dat ze enkel zuurstof produceren die we inademen !


giftige tuin

Na de vogels moeten nu ook de auto’s eraan geloven.

De teloorgang van wat een oase had kunnen zijn in dit verstedelijkt gebied

Het kasteel wordt nu al wekenlang leeg gehaald door werknemers, die zich alleen in onbeletterde bestelwagens verplaatsen, geen Nederlands, geen Frans en geen Engels verstaan?

Bij het leeg halen van het kasteel werden ook verwarmingsbuizen kapot geslagen. Heeft iemand gecontroleerd of die met asbest waren geïsoleerd en op welke manier ze aan de buitenlucht werden blootgesteld?

Het ware gelaat van de niet-onbesproken projectontwikkelaar

Nog voor een eerste steen gelegd wordt moet al een eerste overtreding worden vastgesteld. De Witte liet bomen kappen zonder kapvergunning. Meer lezen

De projecten uitgaande van projectontwikkelaars kenmerken zich door grootschaligheid die niet afgestemd is op de buurt, de teloorgang van groen, een niet aangepast verkeersplan en qua uitzicht niet passend in de omgeving.

Het Brugs stadsbestuur heeft zwaar geblunderd in het dossier kasteelpark Les Acacias

Deze projecten beroepen zich op een Ruimtelijk Uitvoerings Plan dat op de gemeenteraad van 15 september werd goedgekeurd.
Sinds de inspraakvergadering van mei 2013 werd het RUP aangepast aan de wensen van projectontwikkelaars.
Gelet op de verregaande aanpassingen van dit RUP gaf de gemeenteraad aan de bevoegde schepen en dienst ruimtelijke ordening op 27 januari 2015 de opdracht de buurt hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen en om zodoende een nieuw openbaar onderzoek toe te laten.
Deze brief werd evenwel niet naar de buurtbewoners verstuurd

HLN.be logo 51 BEZWAARSCHRIFTEN TEGEN ASSISTENTIEWONINGEN OP KASTEELDOMEIN

Auteur Ken Pieters

Met 51 bezwaarschriften protesteert de buurt tegen de komst van 45 assistentiewoningen op het kasteeldomein Les Acacias. Twee bewoners gingen zelfs aankloppen bij de provincie, die de vergunning van de stad weigerde. ” Maar de beruchte projectontwikkelaar Didier De Witte geeft niet op. Meer lezen

Wat vooraf ging

In dit ruimtelijk structuurplan is voorzien om de site Les Acacias (Hogeweg, Sint-Andries) aan te pakken.
Het oostelijk deel bestaat uit kwaliteitsvol groen (park), het westelijk deel een vervallen kasteel .
(in de 19de eeuw werden tal van grote landhuizen opgericht die de term kasteel kregen maar die dat eigenlijk niet verdienen).

En wat zijn nu de plannen:

…………de leefbaarheid van het park wordt vergroot door het westelijk deel te gaan voorzien van woningen…………………

Begrijp wie kan, men zou denken maak een volwaardig park door die bouwval te slopen en plant bomen op de vrij gekomen ruimte.

Maar ja in Brugge betekent behoud van groen minder !

Zie andere voorbeelden:
Lappersfortbos ten koste van industrie , Veltembos en Koude Keuken verminking omwille van fit-o-piste en Ryckevelde bos rijen bomen gekapt om het zicht op het kasteel te bevorderen.

Wanneer gaan de Brugse beleidsmensen eens bij het ingrijpen in een bos of park een boom bijplanten i.p.v. het telkens te verminken.

BAF logo

Bruggeling schrijft klimaatbrief aan stadsbestuur

by Wouter.

Bruggeling Anthony Marechal, zaakvoerder van een groen bouwbedrijf, kroop dit weekend in zijn pen en schreef een niet mis te verstane brief naar het voltallige college van Burgemeester en schepenen.  Hierin hekelt hij de infantiele aanpak van het klimaatkaffee die de stad onlangs organiseerde en het Brugse klimaatplan in het algemeen.  Hij roept de beleidsmakers op zich in te zetten om échte inspanningen te doen en het probleem van klimaatwijziging en het verlies aan biodiversiteit nù aan te pakken.  Meer lezen

Kom uit de ivoren toren, welkom in de nieuwe wereld

Burgers nemen het over                          

 Auteur Jan Rotmans

Hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans weerspreekt de kritiek van de sociologen Evelien Tonkens en Jan Willem Duyvendak: de kantelende samenleving is geen wensdroom maar een empirische werkelijkheid. Rotmans nodigt hen tot een uitstapje.  Meer lezen

MO* mondiaal nieuws De circulaire economie: het droomdiscours

Auteur Valérie Boiten

De circulaire economie is de droom van het eeuwige leven van materialen en hun componenten. Het is een model waarin onze grondstoffen in verschillende productiecycli reïncarneren en dat in soms totaal onherkenbare gedaantes. Meer lezen

logo zeronautZeronaut.be is een open blog ter ere van de duurzame revolutie

Zeronaut.be is een blog ter ere van de duurzame revolutie. De naam Zeronaut.be is geïnspireerd op de definitie van John Elkington en hoopt in die geest initiatieven met een duurzame missie aan te wakkeren door te informeren over opvallende innovaties en relevante nieuwe kennis. Meer lezen

Ecopolis: “Ik hou van soep”

Auteur Niel Staes

“Met de resultaten van de G1000 is niets gebeurd. Niets. Maar dat is niet onze schuld.” opende David Van Reybrouck het laatste debat van de dag over burgers in de wereld. “Ik blijf geloven in het verhaal, want elders (Ierland, Nederland) heeft men verder geëxperimenteerd. Ik ben sindsdien eigenlijk enkel meer geradicaliseerd.” Van Reybrouck verwees zo naar andere methodes. “Maar politici hebben daar schrik van en burgers weten er niet van.” Meer lezen

logo down to earthVan geplande slijtage naar reparatie-economie

In 1929 werd geplande slijtage, het bewust bekorten van de levensduur van gebruiksvoorwerpen, nog gezien als strategie om uit de economische crisis te komen. De succesvolle New Yorkse makelaar Bernard London werkte het idee uit in een pamflet. Consumentenartikelen dienden zo gefabriceerd te worden dat ze er op een vooraf bepaald moment mee ophielden, waarop de eigenaar ze bij de overheid moest inleveren en een nieuwe kon kopen. Zo zou het geld blijven rollen en de economie uit het slop geraken. Burgers die versleten kleding bleven dragen moesten beboet worden. Meer lezen

Voor Vlaamse regering staan bossen vooral in de weg

 Auteur Jan Walraven

De boskaart van Joke Schauvliege is het perfecte voorbeeld van hoe het algemeen belang moet sneuvelen voor vele kleine private belangen. De complete onkunde doet vermoeden dat het nooit echt de bedoeling was om 12.000 hectare waardevol, kwetsbaar bos te beschermen. Meer lezen © Apache

Rekenhof vernietigend over Vlaamse boscompensatie

Wat velen al lang zeggen en schrijven, wordt nu bevestigd door het Rekenhof: het loopt serieus mank met de boscompensatie in Vlaanderen. Zo’n 20% van de verplichte compensatie in natura is nog niet uitgevoerd. Met de uitvoering van de financiële compensatie is het nog slechter gesteld. Slechts 700 van de 2.340 ha te compenseren oppervlakte is al aangekocht, maar het Rekenhof is slechts van 380 ha helemaal zeker dat die ook effectief bebost zijn. Meer lezen

MO* mondiaal nieuws

In Vlaanderen is een boom al snel een bos, maar hoort bos niet bij natuur

De toestand van de Vlaamse bossen is problematisch. Bos is schaars en het bos dat we hebben, blijkt niet op een effectieve manier beschermd. Er wordt gestrooid met cijfers en bomen, maar de feiten blijven wazig. De botsing Schauvliege-Deprez maakte duidelijk dat er problemen zijn met het beleid, maar er is meer dan enkel het compensatiefonds dat rammelt.
Een beeldonderzoek en een achtergrondanalyse. Meer lezen

Het is niet moeilijk om van een boom te houden

Stel je voor, dat je rekening zou moeten houden met de grillen van de natuur, zegt MO*columnist Jan Mertens. Stel je voor, dat je zou moeten nadenken over de waarde van een boom. Stel je voor, dat de bestemming van een boom niet is om gekapt te worden. Meer lezen

logo Knack.beBos+ klaagt ‘defensieve houding’ Schauvliege aan: ‘Bosbestand krimpt jaar na jaar’

De resultaten van de Bosbarometer van Natuurvereniging BOS+ zijn vernietigend voor minister van Natuur Joke Schauvliege. In tegenstelling tot wat zij zelf beweert, wordt er in Vlaanderen ieder jaar meer bos gekapt dan aangeplant. Meer lezen

The City of Brugge promotes fine dust by cutting down the woods

gekapte bomenJaaroverzicht “Bomen in Brugge” 2015

Meestal worden we pas wakker geschud als er bomen worden gerooid in eigen straat. Vaak horen we dan excuses, zoals ‘het zijn maar enkele bomen’, ‘er zijn nog genoeg bomen’, ‘er is toch een bos vlakbij’, enz… Maar laat ons eens een overzicht maken van het aantal gerooide of bedreigde bomen in de Brugse regio in 2015. Meer lezen

Het Lappersfortbos: Moeder van alle zonevreemde bossen

Lees hier tesis-masterproef  ‘ De bezetting van het Lappersfortbos. Een studie naar het repertoire van de milieubeweging binnen een transnationaal perspectief ‘ ( Met dank aan Ole Mahieu & de Universiteit van Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte ):  De bezetting van het Lappersfortbos 

Transitie: ‘Steeds meer mensen zijn op zoek’

DeWereldMorgen.beInterview Wim Schrever

Steven Vromman een man die ervoor kiest om ecologisch te gaan leven, het kan een streng en nogal saai spartaans beeld oproepen. In uw verbeelding dan want de échte Low Impact Man van Vlaanderen heeft beslist ook een teddybeergehalte. Voor de foto’s bij het interview wilde hij zelfs wel een boom knuffelen. Een gesprek.  Meer lezen

De Eetbare Stad

‘Eetbare steden’ zijn momenteel een hot onderwerp. Burgers nemen zelf initiatief om braakliggende terreinen, gemeenschapsgronden, daken en plantbakken van de stad op te vullen met groenten en fruit. Ook in Gent schieten de initiatieven als paddenstoelen uit de grond. Voor meer informatie surf naar De Toekomst Fabriek

Blog: ‘Tuin in de stad’

Op deze blog verzamel ik zoveel mogelijk tips, verhalen en ervaringen over tuinieren in de stad. Want hoewel ik verknocht ben aan de stad, zou een beetje meer groen geen kwaad kunnen. En het is gewoon leuk om groenten te oogsten uit eigen tuin, zaadbommen te maken of om samen te tuinieren met je buren. Naar blog

MO* mondiaal nieuwsBoerensupermarkt opent deuren

Auteur Ellen Vervoort

Heel wat Oost- en West-Vlaamse bioboeren zochten naar hetzelfde: meer afzet voor hun producten, rechtstreeks aan de consument.  Meer lezen

Waan je in de schuur van ‘Boer Bas’, en ontdek het grote aanbod.
Openingsuren: di – vr: 16u tot 19u, zaterdag 10u tot 16u Blankenbergse steenweg 6 – Brugge (nabij scheepsdale-brug) Aanbod: biogroenten, biofruit, biobrood, biozuivel, biozuivel, noordzeevis, vlees, biodranken en -beleg.  Naar website: boerbas.be

Eindelijk aandacht voor ecologische landbouw?

Auteur Jo Dalemans

In het rapport (Agriculture at a crossroads) beschrijven meer dan 400 experten uit 50 landen hoe we beter gebruik kunnen maken van landbouwwetenschap, -kennis en -technologie om honger en armoede te bestrijden én een evenwichtige en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Meer lezen

Duurzame Ontwikkeling: een andere economie is mogelijk

Auteur Alma De Walsche

Veertig dagen zonder vlees, veertig dagen zonder auto, veertig dagen zonder suiker: anders produceren en consumeren is in. Dat het thema aan de orde van de dag is, bleek ook uit de keuze van de jury voor de laureaten van de FRDO persprijs voor duurzame ontwikkeling die werd uitgereikt.  Speciale aandacht ging daarbij naar de deeleconomie die in opmars is. Meer lezen

zijn groenten en fruit van daktuintjes de toekomst?

Auteur Charlotte Teunis

Groenten en fruit telen op stadsdaken en ze als hapjes via cateringdiensten aanbieden? Dat kan in stad Gent, waar Roof Food enkele jaren geleden met een daktuinproject startte dat nu steeds meer succes kent. Meer lezen

logo blog uit de community Bio-boeren in Geraardsbergen: Terug naar de oerprei

AUTEUR Wim Schrever

Met het paard als rode draad werd in juni 2014 de zelfplukboerderij ‘Erwtjes & Knollen’ opgestart in de hoeve van het grafelijk domein de Lalaing. Even boven de dorpskom van Zandbergen voorziet het Hof van Lier in stallen voor de paarden en 1,5 hectare akkers voor bio-landbouw.
‘We hopen volgend jaar in de lente ook de B&B te kunnen opstarten’. Bioboer Henk van Rechem was in zijn vorig leven consultant in Brussel. Het fileleed was hij kotsbeu en na een gesprek met graaf De Lalaing over biolandbouw, beslisten de twee om zich volop in te zetten voor dit nieuwe ecologische concept. Meer lezen

logo Knack.be

Boeren en Buren ontmoeten elkaar op de Buurderij

Auteur : Leen Baekelandt .

Met een vrolijk web platform brengt Boeren & Buren consumenten en producenten samen en doe je als Buur online boodschappen rechtstreeks bij de landbouwers. Op het moment dat de producten verdeeld worden, ontmoeten de Buren en Boeren elkaar op een aangename locatie tijdens een wekelijkse boerenmarkt, de “Buurderij” genaamd. Meer lezen


Meer info en de adressen en uren van de diverse Buurderijen in België vind je op www.boerenenburen.be

naar categorie TRANSITIE

Hoe vuil is onze lucht? Volg live de luchtvervuiling wereldwijd

logo Knack.be De mate van luchtvervuiling op verschillende plaatsen in de wereld is sinds kort live te volgen via een interactieve kaart op internet. De kaart is een initiatief van Air Quality Index China, dat gegevens gebruikt van officiële meetstations uit de hele wereld.
Air Quality Index verwerkt continu gegevens over fijnstof van meer dan achtduizend meetstations. Elk kwartier wordt de kaart ververst. Volg live

EOS wetenschap-logoDe Nederlandse en Belgische lucht behoort tot de smerigste van Europa. Hoe schadelijk is inademing van fijnstof voor de gezondheid? En doen de overheden wel genoeg om burgers te beschermen tegen de gezondheidsrisico’s?

Eos-redacteur Reinout Verbeke ging daarover in gesprek met milieuepidemiologen Tim Nawrot (UHasselt en KULeuven) en Rob Beelen (Universiteit Utrecht).


Tim Nawrot, milieuepidemioloog aan KULeuven en UHasselt, geeft een korte geschiedenis van luchtverontreiniging in België en verduidelijkt de invloed van fijnstof op de ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen.

Milieuepidemioloog Rob Beelen (Universiteit Utrecht) coördineerde het ESCAPE-project, een recent afgerond Europees onderzoek naar de effecten van luchtverontreiniging. De resultaten van dit project geven aan dat fijnstof nog steeds een gezondheidsprobleem vormt in Europa.

world air qality-logoWorld-wide Air Quality Monitoring Data Coverage

aqicn.org is publishing Air Quality Information in real-time for over 70 countries We are continuously developing and increasing the Air Quality monitoring station coverage, aiming at 10% monthly growth. You can check this page regularily to get the up-to-data data: aqicn.org: Worldwide Air Quality

Bond Moyson een foute ledendag

Bond Moyson bied zijn leden een dolfijne dag aan in het Dolfinarium Brugge !

Sinds 2002 wordt het Boudewijn Seapark beheerd door de Spaanse onderneming Aspro Ocio. Deze multinational, die zichzelf uitroept tot “leider van de recreatiesector”, bezit een veertigtal waterparken, aquaria en dierentuinen, alsook verscheidene attractieparken verspreid over heel Europa en eentje op de Canarische Eilanden genaamd “Sioux City”.
Dolfinaria laten ons kennismaken met de speelse dolfijn, gedwee en blij om ons te vermaken. Maar achter deze uiterlijke schijn gaat een trieste werkelijkheid schuil: eentje van intelligente dieren die onderworpen zijn door middel van voedsel en die lijden onder hun gevangenschap. De leefomstandigheden van dolfijnen in gevangenschap druisen in tegen hun fysiologie en psyche. Het zijn uiterst sociale dieren die leven in grote zeegebieden, die voortdurend reizen en communiceren en contact leggen met honderden andere dolfijnen uit vreemde stammen.

Een dag amusement voor ons, een leven in gevangenschap voor hen

Iedereen wil er wel eens een dagje tussenuit. Voor de dolfijnen in dolfinaria zit dat er echter niet in. Zij slijten de rest van hun dagen in deze betonnen bassins of aquaria. Dolfinaria maken deel uit van een miljardenindustrie die deze intelligente, sociale dieren uitbuit ten koste van hun welzijn. In het wild leven dolfijnen in grote sociale groepen en zwemmen ze honderden kilometers per dag in de open oceaan. In dolfinaria moeten ze het stellen met een krappe ruimte waarin ze hun natuurlijke gedrag niet goed tot uiting kunnen brengen. Families worden uit elkaar gerukt en de dieren worden gedwongen om voor voedsel onnatuurlijke kunstjes te vertonen Lees verder

Dossier Illegitieme schulden in België

De redding van de banken (1/5)

In dit eerste artikel van een reeks van vijf, toont het CADTM (Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde) hoe de Belgische overheid sinds 2008 de schuldenberg van de banken op de bevolking afwimpelt. De organisatie analyseert sinds de economische crisis van 2008 de schuldenlast van de EU-lidstaten, waaronder België. Deze week: hoe de redding van de banken de staatsschuld deed pieken. Meer lezen

De fiscale onrechtvaardigheid en de zaak Luxleaks (2/5)

Hoe de regering inkomsten misloopt en wat daartegen valt te doen. Meer lezen

Het financieringsbeleid (3/5)

de voorgeschiedenis van een fatale bepaling uit het Verdrag van Maastricht in 1992 én enige alternatieven. Meer lezen

Het nut van de burgeraudit (4/5)

Over het verschil tussen legaliteit en legitimiteit voor de democratie, en vele redenen om het anders te doen. Meer lezen

“Wie moet betalen?” (5/5)

Wat nu? “Onrechtmatige schulden weigeren en de annulering vragen is een bij uitstek democratische vraag.” Meer lezen

Hoeveel milieuactivisten moeten er nog sterven?

Over het aantal journalisten dat elk jaar wordt vermoord, berichten media geregeld. Dat is minder vaak het geval als het vermoorde milieuactivisten betreft. De organisatie Global Witness verzamelde wel een pak gegevens en bundelde ze in een rapport dat de titel kreeg How many more? Het gaat om mensen die zich verzetten tegen landroof, tegen dammen die hun leefomgeving onder water zullen zetten of tegen mijnen die de aarde inpikken om ze open te kerven en daarbij water en bodem zullen verontreinigen. Voor de oprukkende bedrijven staat veel geld op het spel, dat daarvoor mensen letterlijk uit de weg moeten geruimd worden is dikwijls geen hinderpaal. Heel opvallend is dat inheemse volkeren zwaar getroffen zijn, leden ervan zijn goed voor veertig procent van de genoteerde slachtoffers. Al even in het oog springend, dit fenomeen treft vooral Centraal- en Zuid-Amerika. Voor 2014 gaat het om in totaal 116 door Global Witness getelde vermoorde milieuactivisten. Dat zijn er bijna dubbel zo veel als vermoorde journalisten. En er is een heel belangrijke maar. Deze feiten spelen zich meestal af in heel afgelegen gebieden, ver van de media. Het is dus waarschijnlijk dat het werkelijke aantal beduidend groter is. (db) Bron PALA

Het nieuwe activisme

interview Raj Patel (deel 1)
Raj Patel legt de werking van de Wereldbank en de verdeling van inkomen als basis voor democratie uit aan de hand van een Monthy Python-film

interview Raj Patel (deel 2)
We betalen een dollar voor een hamburger, maar als je de milieu- en sociale kosten meerekent, zou hij eigenlijk 200 dollar moeten kosten. Deze stelling verdedigt de Britse Amerikaan Raj Patel in zijn boek ‘De waarde van niets’.

Miljoenen mensen ontheemd door projecten Wereldbank

logo DeWereldMorgen.beIn tien jaar tijd zijn 3,4 miljoen mensen ontheemd geraakt door bouwprojecten die door de Wereldbank zijn gefinancierd. Dat blijkt uit een analyse van onderzoeksjournalisten.

Kristof Clerix, journalist bij MO*, heeft deelgenomen aan het onderzoek en heeft zich gericht op de rol van België in deze affaire. “België heeft sinds 2008 meer dan een miljard euro overgemaakt aan de Wereldbank”, zegt Clerix. “Dat is ontwikkelingsgeld. Bovendien levert België een van de 25 bestuurders van de bank, namens een groep van tien landen, en kan zo mede het beleid bepalen.

Maar als je dan vraagt welke bestuursdocumenten over het Belgische Wereldbank-beleid de overheid kan vrijgeven, antwoordt minister van Financiën Johan Van Overtveldt dat Belgische position papers, nota’s, correspondentie en rapporten vertrouwelijk zijn. Er is met andere woorden een gebrek aan transparantie. Ook het parlement wordt niet stelselmatig ingelicht over de Belgische standpunten binnen de Wereldbank. Meer lezen

logo blog uit de community Protest Mapuche-indianen tijdens eredoctoraat Chileense President Bachelet

AUTEUR Luc Vanheerentals

“Nog steeds starten buitenlandse multinationals tegen de wil van de Mapuche nieuwe projecten ter ontginning van de ondergrond van ons land. Wie protesteert wordt hardhandig aangepakt door het regime. Zo eisen wij de vrijlating van 18 politieke gevangenen die ten onrechte opgesloten zitten omwille van demonstraties tegen deze grote bedrijven. Wij protesteren ook tegen het feit dat Bachelet tijdens het bezoek aan ons land met haar gevolg ook aanstuurt op nieuwe contacten met bedrijven die activiteiten willen ontplooien in Mapuche-land”, aldus een woordvoerster van de ‘Coordinatie Mapuche in Europa’, de organisatie die het initiatief nam tot de protestactie. Meer lezen

MO* mondiaal nieuws Michelle Bachelet tussen utopie en realiteit

AUTEUR Alma De Walsche

Tijdens haar toespraak aan de KULeuven hielden een viertal Mapuche-vrouwen in de zaal  een kleine actie door de eis op te steken om 18 politieke gevangenen van hun volk vrij te laten.
Volgens de Coördinatie voor Mapuche in Europa zitten ze vast op grond van valse beschuldigingen. ‘De neoliberale politiek zet de deuren open voor multinationals die op onze gronden de natuurlijke rijkdommen komen exploiteren, met onherstelbare sociale en ecologische schade tot gevolg’, aldus de Mapuche-vrouwen. Meer lezen
Lees hierover ook het Mapuche-dossier op MO*

Misdadig gedrag Monsanto dan toch eindelijk voorpaginanieuws

logo DeWereldMorgen.be Auteur Lode Vanoost

Het blijft onvoorspelbaar wanneer schandalige praktijken groot nieuws worden, nadat ze eerst jarenlang genegeerd werden. Het misdadige gedrag van agrogigant Monsanto (en van zijn concurrenten) wordt al jaren aangeklaagd door ngo’s en door alternatieve nieuwssites. Blijkbaar is ditmaal de betrokkenheid van een Belg de spreekwoordelijke druppel te veel. Meer lezen

EU belazerd door Monsanto

Auteur Dick Veerman

In de EU is het landbouwgif glyfosaat, bekend onder de merknaam Roundup, toegestaan als gevolg van met name een door Monsanto gestuurde formulering van wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Meer lezen

Producent Monsanto heeft jarenlang wetenschappelijke studies vervalst om te verdoezelen dat Roundup mogelijk giftig en kankerverwekkend is. Dat blijkt uit interne mails van het bedrijf die door een Amerikaanse rechter onlangs publiek zijn gemaakt. Naar msn video

follow the money logo

Hoe Roundup Ready is Monsanto zelf?

AUTEUR Mitchell van de Klundert

De kritiek tegen onkruidverdelger Roundup van het oppermachtige Monsanto laait wereldwijd op, vanwege het toxische ingrediënt glyfosaat. Roundup wordt gebruikt in combinatie met ‘Roundup Ready’-gewassen die het bedrijf glyfosaat-resistent heeft gemaakt. Hoe goed is Monsanto zelf bestand tegen deze giftige ontwikkeling rond een van zijn belangrijkste winstmakers? Meer lezen

The Health Dangers of Roundup (glyphosate) Herbicide


It was “supposed” to be harmless to humans and animals—the perfect weed killer. Now a groundbreaking article just published in the journal Entropy points to Monsanto’s Roundup herbicide, and more specifically its active ingredient glyphosate, as devastating—possibly “the most important factor in the development of multiple chronic diseases and conditions that have become prevalent in Westernized societies.”

That’s right. The herbicide sprayed on most of the world’s genetically engineered crops—and which gets soaked into the food portion—is now linked to “autism … gastrointestinal issues such as inflammatory bowel disease, chronic diarrhea, colitis and Crohn’s disease, obesity, cardiovascular disease, depression, cancer, cachexia, Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, multiple sclerosis, and ALS, among others.”

Seeds of Death: Unveiling The Lies of GMO’s

The world’s leading Scientists, Physicians, Attorneys, Politicians and Environmental Activists expose the corruption and dangers surrounding the widespread use of Genetically Modified Organisms

Waarom hoort elke kritische burger tegen TTIP te zijn?

logo blog uit de communityAuteur: Liesbet Vangeel

Al gehoord van de Trans-Atlantische handelsakkoorden die op stapel staan tussen de EU enerzijds, en de VS (TTIP) en Canada (CETA) anderzijds? Het blijft voor velen onder ons een erg technisch en moeilijk verhaal om te volgen, ook al blijkt meer en meer dat het allesbehalve een ver-van-ons-bedshow is. De onderhandelaars maken immers belangrijke keuzes, die een grote impact kunnen hebben op de samenleving. De akkoorden houden heel wat risico’s in voor de arbeidsrechten, de gezondheidszorg, consumentenbescherming, milieu en de democratische besluitvorming. Wij zetten nog eens 10 goede redenen op een rijtje. Meer Lezen

logo DeWereldMorgen.beTTIP en de draaideur tussen EU en het bedrijfsleven: onthutsend rapport

Auteur Thomas Decreus

Dat er nauwe banden bestaan tussen Europese beleidsmakers en private ondernemingen is geen nieuws. Maar in het licht van het aankomende TTIP-verdrag – dat kan beschouwd worden als het grootste en meest omvangrijke vrijhandelsakkoord ooit – besloot Coroporate Europe om de banden tussen politiek en bedrijfsleven aan een onderzoek te onderwerpen. De resultaten zijn vrij onthutsend en reveleren hoezeer TTIP het gevolg is van lobbywerk.  Meer lezen