Rechtszaak politie(vakbond) versus (burger)journalist

Opgezet door politie en justitie, met collaboratie van de mainstream media, om een wetgeving af te dwingen die burgerrechten beknotten !

cartoon blauw op straat

keep calm and cameras on

 Zaterdag 23 augustus 2014 een terras in Brugge

Toen een klant zijn kop koffie op de grond keilde, haalde ik mijn videocam boven en begon te filmen.
Zowel de betrokkene, zijn partner als andere aanwezigen hebben kunnen zien dat ik aan het filmen was, en er geen bezwaar tegen gemaakt.
De reportage groeide uit tot een verslag over iemand die bewust ruzie uitlokt met mensen van een andere origine – vandaar de titel: “Racisme in Brugge”

krantartikel

De twee politie agenten (te zien in de reportage) maken er een zaak met burgerlijke partijstelling van.

Het is de korpschef Dirk Van Nuffel die de politieagenten aangeraden heeft om klacht in te dienen:

‘Toen de korpschef mij contacteerde om mij te waarschuwen voor de storm aan media- aandacht die er aankwam en hij mij aanraadde om klacht in te dienen, heb ik dan ook in eerste instantie klacht tegen Didier Eeckhout ingediend bij onze dienst intern toezicht voor inbreuk op de privacy’

‘Als korpschef van de politiezone Brugge wens ik een principiële uitspraak van de gerechtelijke overheid uit te lokken en mij namens het lokaal politiekorps burgerlijke partij te stellen ten belope van één symbolische euro’

‘Ik denk dat iedereen aanvoelt dat dit niet kan’, luidt het in Het Laatste Nieuws. Hij spreekt van twee maten en gewichten. ‘De naburige politiezone Westkust en tal van andere zones proberen al lang om interventies te filmen met zogeheten bodycams, kleine camera’s op de borstzak of pet van de politie. Alleen: dat stuit op privacywetgeving. Als de politie de burgers niet mag filmen, waarom mogen zij dat dan wel?’

19 september 2018

Vrijspraak in hof van beroep Gent na eerdere princiepsveroordeling Brugge.

(Wijst het verzoek van de beklaagde tot het bekomen van een rechtsplegingsvergoeding af als ongegrond)

 

Terechtzitting van 6 juni 2018 voor het Hof van Beroep te Gent.

Een opschorting van straf vindt de procureur-generaal een gepaste uitspraak.

Vrijspraak gevraagd.

newsmonkey_logo Magistraten rechtbank hebben nu blijkbaar instructievideo nodig om dvd af te spelen

Auteur Florian Callens

Magistraten krijgen binnenkort een instructievideo over hoe ze een dvd correct moeten afspelen. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) beslist. Meer lezen

8 november 2016: Uitspraak van de correctionele rechtbank

Veroordeling wegens belaging en schending van het recht op afbeelding.

De zaak is gepleit op de zitting van dinsdag 04.10.2016 om 9u voor de Correctionele Rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 14de kamer, zetelend met 1 rechter.

De juridische grond die de rechter heeft aangenomen is niet terecht.

bron VRT NWS

Het bewijs dat de rechter heeft gebruikt om de vordering toe te wijzen is verkeerd geïnterpreteerd of onterecht als uitgangspunt genomen, te weten:

mag je de politie filmenbron VRT NWS

Uitbreiding begrip journalist tot bloggers

Bloggers plaatsen op geregelde tijdstippen nieuwsberichten, nieuwsfeiten en opinies. Ingevolge een arrest van het arbitragehof nr. 2006/91 van 07/06/06 (NJW 147, 645) werd het begrip journalist van art. 2 van de wet op het bronnengeheim uitgebreid tot bloggers die thans dezelfde bescherming kunnen inroepen. Zie Werkers, Lievens en Vlacke, Bronnegeheim voor Bloggers, NJW, 147, 630.
zie Ceuleers, De journalistieke bronnen wettelijk beschermd, RW 2005-2006, 48.
Uitbreiding van de bescherming tot occasionele en freelancejournalisten zie arrest arbitragehof 91/2006 van 7 juni 2006 RW 20062007, 1349.

De rechter heeft een aantal feiten die zich hebben voorgedaan buiten beschouwing gelaten; daardoor geven de wel aangenomen “vaststaande feiten” een verkeerd beeld van de zaak en dientengevolge een onjuist oordeel van de rechter.

Klassenjustitie

Een promofilm over dokter Gyselbrecht vertoont in de rechtszaal !
De voorzitter van de rechtbank staat niet toe dat mijn blog geprojecteerd wordt.

Hiermee schendt hij de rechten van de verdediging.
Hij verhindert mij de stigmatiserende opmerkingen te kunnen weerleggen van de wetsdienaars(?), zijnde:
Dat heeft allemaal niets met journalistiek of een maatschappelijk belang te maken, het is pure kleingeestigheid van een bekrompen man.
De  voortdurende kritieken van pilaarbijters voor wie bekritiseren een soort van hobby is en  dewelke geen voeling hebben met de realiteit van het leven.
Een hobbyist maar het kan niet dat  hij zoals het hem uitkomt de pet van kunstenaar dan wel deze van ‘burgerjournalist’ opzet.

Tegenpartij komt hiermee weg, moet geen enkel bewijs aanbrengen van vermeende morele schade. De vereiste ‘van niet aflatend of steeds terugkerend gedrag’ is op geen enkele wijze aanwezig:
Dit alles veroorzaakte een grote overlast voor de personeelsleden van  de burgerlijke  partij . Zij werden door veel mensen herkend, zowel binnen het korps als daarbuiten. Ze  werden constant aangesproken over de feiten en ermee geconfronteerd, waardoor het  sociale verkeer van deze personeelsleden  een onrustig bestaan kende.
Deze tenlastelegging liggen samen rechtstreeks ten grondslag van de morele schade die de burgerlijke partij heeft   opgelopen derwijze beklaagde in toepassing van art. 1382 BW dient in te staan voor deze schade.
De burgerlijke partij heeft  inderdaad een morele schade geleden ingevolge de feiten gepleegd op haar personeelsleden.
Dergelijke feiten werken ook door naar de collega’s en aldus naar de integrale werking van het korps.
police_camera

Onbevoegdheid van de correctionele rechtbank:

Justitie is blijven steken in het Faxtijdperk, mocht er een misdrijf gepleegd zijn dan is het een drukpersmisdrijf en moet dit door het hof van assisen behandeld worden.

Twee maten, twee gewichten bij de Brugse Rechters

In de zaak tegen dierenrechtenorganisatie Bite Back (het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie correctionele rechtbank, 14de kamer van 19 april 2016, zaak VZW Bite Back) heeft de de Brugse correctionele rechtbank zich onbevoegd verklaard. Volgens de rechter moet de zaak van belaging en laster als een drukpersmisdrijf voor het hof van assisen behandeld worden.

De grondwettelijke regeling rond persmisdrijven (artikel 150 GW)

Een kernelement van de bescherming van de expressievrijheid in België, sinds 1831, is het feit dat ‘persmisdrijven’ alleen kunnen worden beoordeeld door de jury (hof van assisen).

Artikel 150 Grondwet bepaalt dat drukpersmisdrijven, met uitzondering deze die door racisme of xenofobie ingegeven zijn, door de jury voor het Hof van Assisen moeten behandeld worden.
Er dient een correcte toepassing te gebeuren van de grondwettelijke waarborgen. (J. Vrielinck, Juristenkrant, maart 2016, p. 11).
Drukpersmisdrijf veronderstelt de uitdrukking van een mening in een gedrukt geschrift of in een gelijkaardig procedé. Digitale verspreiding vormt een dergelijk gelijkaardig procedé. (zie Cass, 2 maart 1964, Pas., 1964, I, 697; Cass. 6 maart 2012, nr. P.11.1374.N).

WAT VOORAF GING

(Zie ook: De reportage “Racisme in Brugge”: schiet niet op de boodschapper)

2 maart 2016 uitspraak strafonderzoek raadkamer (Rechtbank van eerste aanleg):

Doorverwijzing naar de correctionele rechtbank wegens inbreuken op de wet tot bescherming van persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens op een oneerlijke en onrechtmatige wijze te hebben verwerkt.

Zowel het kortgeding als het strafonderzoek is volledig ‘en charge’ en geen enkel element ‘en décharge’

Rechtbank =Inaccurate voorbereiding op mijn zaak en juridische missers’:

Rechters ontkennen het feit dat:
pers-en-gerecht-logoEen journalist iemand is die verslag uitbrengt over de actualiteit. Volgens de etymologie van het woord doet hij dat van dag tot dag. Journalisten kunnen werken voor de ‘pers’ in de letterlijke zin van het woord, wat staat voor de gedrukte media en in de praktijk neerkomt op kranten en tijdschriften. Ze kunnen ook werken voor de audiovisuele media: radio en televisie. Meer en meer journalisten werken tegenwoordig voor nieuwsdiensten op het internet.

Journalistiek is een vrije activiteit. Er is geen gereglementeerde toegang tot dit beroep. Om het even wie kan het beroep uitoefenen en iedereen kan zich daarbij ‘journalist’ laten noemen. Overigens kan iedereen zich via de pers vrijelijk uitdrukken in het licht van de vrijheid van meningsuiting, ook zonder journalist te zijn. BRON Pers & Gerecht

21 december 2015 Arrest kortgeding + beroep politie (rechtbank van eerste aanleg)

Eeckhout moet alle beelden van de agenten van zijn eigen website en van alle andere websites en/of sociale netwerken waarop hij de beelden geplaatst heeft verwijderen, en dit binnen de 24 uur na de betekening van het arrest. Anders wordt hij verplicht een dwangsom te betalen van 1.250 euro per dag. De maatregel geldt wel maar tot er een definitieve uitspraak is ten gronde bij de correctionele rechtbank.

NOCHTANS:

In het verlengde van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de media, worden meer dan eens ook kort gedingen tegen hen gevoerd. Een kort geding is een snelle gerechtelijke procedure bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg met het oog op het voorkomen van een nadeel dat anders onherstelbaar zou zijn.

Gerechtelijk Wetboek, artikel 584:  De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet, in gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt.

Iemand die weet heeft van een nakend krantenartikel of televisiereportage waarin hij voorkomt, zou dus naar de voorzitter van de rechtbank kunnen stappen met de vraag om de publicatie van dat artikel of de uitzending van die reportage tegen te houden. Althans wanneer hij daar ernstige redenen voor heeft, én wanneer de publicatie of uitzending onomkeerbare schade (commerciële schade, imagoschade…) dreigt teweeg te brengen.

Verdeelde rechtspraak

 

De rechtspraak zelf is verdeeld over de mogelijkheid om dit te doen.

Veel rechters vinden dat het niet kan, omdat de Grondwet in artikel 25 nu eenmaal elke censuur verbiedt. Artikel 25 Grondwet: ‘De drukpers is vrij, de censuur kan nooit worden ingevoerd.‘ Die rechters wijzen elk kort geding tegen een nieuwsmedium dan ook bij voorbaat af. Vermeende benadeelden hebben altijd nog de mogelijkheid en het formele recht om zich achteraf te verhalen op het medium en de journalist.

Maar andere rechters menen dat het wel kan, een kort geding tegen een nieuwsmedium. Volgens hen staat artikel 584 Gerechtelijk Wetboek niet haaks op artikel 25 van de Grondwet. De persvrijheid belet niet dat in hoogdringende gevallen de rechter wel degelijk kan tussenbeide komen om onherstelbare schade te voorkomen.

Het beste zou zijn dat het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in het land, een keer de kans krijgt om de knoop door te hakken.  Het Hof van Cassatie heeft op 29 juni 2000 wel geoordeeld dat de rechter de verdere verspreiding van een weekblad kan verbieden – het met andere woorden kan terugtrekken uit de handel – wanneer het betreffende nummer al gedrukt, verspreid en verkocht werd. Ook mogelijk is dat de wetgever meer duidelijkheid geeft.

Brussels rechter fluit verbod Metro-krant ‘Hart boven Hard’ terug

Een Brussels rechter heeft in een vonnis van 18 maart het verbod dat een andere rechter in het kader van een eenzijdig verzoekschrift de beweging Hart boven Hard had opgelegd om een alternatieve Metro-krant uit te geven vernietigd. Dat schrijft de Gentse specialist mediarecht Dirk Voorhoof in De Juristenkrant. In het stuk pleit Voorhoof ervoor dat de wetgever ‘paal en perk’ stelt aan de procedure van het eenzijdig verzoekschrift. Meer lezen

Nog een stap verder: kort gedingen op eenzijdig verzoekschrift

Nog een stap verder gaat het wanneer iemand naar de rechter stapt met een eenzijdig verzoekschrift, en de rechter daarop ingaat. Dat betekent dan dat de tegenpartij – in casu het nieuwsmedium of de journalist – niet eens worden opgeroepen voor het kort geding om hun standpunt te vertolken.

Zeker die praktijk is bijzonder omstreden. Ze botst niet alleen flagrant met de persvrijheid, maar ook met de essentiële rechten van verdediging die iedereen heeft.

BRON: Journalistenloket.be

De feiten

keep calm and cameras on Zaterdag 23 augustus 2014 een terras in Brugge

Toen een klant zijn kop koffie op de grond keilde, haalde ik mijn videocam boven en begon te filmen.
Zowel de betrokkene, zijn partner als andere aanwezigen hebben kunnen zien dat ik aan het filmen was, en er geen bezwaar tegen gemaakt.
De video groeide uit tot een verslag over iemand die bewust ruzie uitlokt met mensen van een andere origine – vandaar de titel: “Racisme in Brugge”.

De twee politie agenten (te zien in de video) maken er een zaak met burgerlijke partijstelling van.

iusmentis logo  “Ik wil niet worden gefilmd”, is dat rechtsgeldig?

Een terras is openbare weg, en behoorlijk openbaar ook.

Wat nu als je zegt dat je niet gefilmd wil worden? Dat is niet doorslaggevend. Toestemming is een factor bij die belangenafweging: wie nee zegt, hecht meer waarde aan zijn privacy dus dan moet er een hoger belang tegenover staan. Maar het is niet doorslaggevend. Als het nieuws is, dan is het nieuws ook als het object van het nieuws niet in beeld wil.
Meer lezen

Implicatie

Op maandag 25 augustus stelde ik tot mijn verbijstering vast dat ik een scoop gerealiseerd had. Sterker nog: een journalistieke primeur die heel wat (politie-)commotie veroorzaakte.

Dat mijn video zoveel media-aandacht te beurt viel, was enkel te wijten aan de politie zelf. Ikzelf ben niet ingegaan op de verzoeken van VRT-nieuws en Terzake, VTM en WTV/focus, noch van radiozenders EEN-De Ochtend en VRT-radio West-Vlaanderen. Wel alomtegenwoordig op die zenders: politiewoordvoerders en “privacy-specialisten” die hun zegje kwamen doen over (het recht op) privacy.

EEN VOORBEELD in de terzake reportage over ‘Racisme in Brugge’ wordt het racisme dat zowel een algemeen maatschappelijk als een politiek probleem is afgedaan als een vrij banale discussie, daar er geen geweld aan te pas komt.

Op een subtiele manier wordt het een reportage over privacy schending

Kortom: de politie heeft uit een video die een geval van racisme in beeld brengt, een privacy-problematiek gecreëerd via de mainstream media. Met als mogelijk doel wetten erdoor te krijgen die hen moeten toelaten spycams te gebruiken, én naar believen opnamemateriaal af te pakken als zijzelf door burgers gefilmd worden.

Het is de korpschef Dirk Van Nuffel die de politieagenten aangeraden heeft om klacht in te dienen:

‘Toen de korpschef mij contacteerde om mij te waarschuwen voor de storm aan media- aandacht die er aankwam en hij mij aanraadde om klacht in te dienen, heb ik dan ook in eerste instantie klacht tegen Didier Eeckhout ingediend bij onze dienst intern toezicht voor inbreuk op de privacy’

Korpschef slaat burgemeester in de boeien
Korpschef Dirk Van Nuffel trok met veel plezier aan het koordje. Foto: mvn

Hoe kon korpschef Dirk Van Nuffel waarschuwen dat er een storm aan media aandacht zat aan te komen?

Inderdaad, als je zelf lekt naar de pers. Hij misbruikt de video om uit te lokken.

‘Als korpschef van de politiezone Brugge wens ik een principiële uitspraak van de gerechtelijke overheid uit te lokken en mij namens het lokaal politiekorps burgerlijke partij te stellen ten belope van één symbolische euro’

‘Ik denk dat iedereen aanvoelt dat dit niet kan’, luidt het in Het Laatste Nieuws. Hij spreekt van twee maten en gewichten. ‘De naburige politiezone Westkust en tal van andere zones proberen al lang om interventies te filmen met zogeheten bodycams, kleine camera’s op de borstzak of pet van de politie. Alleen: dat stuit op privacywetgeving. Als de politie de burgers niet mag filmen, waarom mogen zij dat dan wel?’

In een reactie op het incident waarbij Erevrederechter Jan Nolf opgepakt werd na Club Brugge-Manchester United.
ZIE: focus-wtv.be/nieuws/erevrederechter-jan-nolf-opgepakt

Verwacht hij dat elke burger artikel 21bis van de voetbalwet kent, maar plaatst zichzelf boven de wet:

Korpschef Van Nuffel bestempelt het voorval als een klein, maar spijtig incident. Hij wijst erop dat het een taak is van de politie om ervoor te zorgen dat aangehoudenen niet in beeld worden gebracht=?Politie vraagt video’s door te sturen?
“Ten tweede was er ook een inbreuk op artikel 21bis van de voetbalwet. Dat betekent dat iedereen zich tot vijf uur na de wedstrijd binnen de vijf kilometer van het stadion onmiddellijk moet houden aan de richtlijnen van de politie.”

De politie heeft de media bespeeld door van mijn video over racisme een video over een geval van privacyschending te maken:

Ook Catherine De Bolle, de grote baas van de federale politie, zegt de wrevel van de korpschef te begrijpen.

De Brugse politie zorgde intussen voor nog meer media-aandacht door publiek te overwegen klacht in te dienen tegen mij als filmer.

De politievakbond gaat nog een stapje verder. ‘Wij vragen een wettelijke regeling zodat een gsm in beslag genomen kan worden’, zegt Rudy Callewaert van politievakbond Sypol. ‘De gsm is op dat ogenblik een overtuigingsstuk, een bewijsstuk dat kan toegevoegd worden aan het dossier.’ Sorry hoor: de film kan een bewijsstuk zijn, de gsm zelf niet… En dan zegt hij het zelf: het gaat om de bescherming van de arm der wet tegen het publiek… ‘Callewaert hoopt dat de maatregel ook een afschrikwekkend effect heeft. ‘De mensen zullen dan ook weten dat ze hun gsm tijdelijk of voorgoed kwijt zijn.”

wat volgt is een verslag van mijn wedervaren:

Op donderdag 28 augustus 2014 ontvang ik een schriftelijke uitnodiging tot verhoor van een persoon die een misdrijf ten laste wordt gelegd.

Op vrijdag 5 september 2014 bood ik mij om 9u30 aan op het politiekantoor, dienst intern toezicht, om te worden verhoord. Het ging hier om een verhoor categorie III: “verdachten van feiten strafbaar met gevangenisstraf van 1 jaar of meer.” Het verhoor zelf duurde 3 uur en vond plaats in een ruimte zoals je die in de beste politiefilms ziet, inclusief doorkijkvenster op muurgrootte.

Op woensdag 10 september 2014 kreeg ik van een onvriendelijke gerechtsdeurwaarder een dagvaarding in kortgeding overhandigd. Op mijn vraag welke gevolgen dit voor mij zou kunnen inhouden, was het botte antwoord: “Ewwel da je vo de rechtbank moe kommen é.”

Op vrijdag 19 september 2014 meldde ik me om 9u bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. Daar kreeg ik te horen dat de zaak werd uitgesteld naar de zitting van 3 oktober.

Op de zitting van vrijdag 3 oktober 2014 vernam ik dat de zaak opnieuw twee weken zou worden uitgesteld, dit om de tegenpartij de mogelijkheid te geven de besluiten van mijn advocaat in te kijken.

Op maandag 24 november 2014 een dagvaarding via de gerechtsdeurwaarder om te verschijnen op 4 december voor een openbare terechtzitting van de rechtbank van eerste aanleg.

Op maandag 1 december 2014 een betekening van de gerechtsdeurwaarder met de beschikking van de rechtbank.

Op woensdag 3 december 2014 ontvang ik een kennisgeving van ingesteld hoger beroep door appellanten met rechtsdag op donderdag 15 oktober 2015.

Op woensdag 28 januari 2015 huiszoeking door de federale gerechtelijke politie in opdracht van de procureur des koning met in beslagname van computers en externe harde schijven waarvan tot op heden geen restitutie van een laptop en externe harde schijven.

Een huiszoeking die voor mij zowel een persoonlijke als sociale impact teweeg heeft gebracht en mijn rust ernstig verstoord. Tevens kan ik mijn werk als burgerjournalist niet naar behoren uitoefenen daar ik niet kan beschikken over mijn in beslag genomen BACK UP dragers. Door de inbeslagname is de politie op de hoogte van al mijn correspondentie met o.a. mijn advocaten.

Op maandag 2 februari 2015 drie uur durend verhoor bij de federale gerechtelijke politie intern toezicht en bijzondere zaken.

Op dinsdag 25 augustus 2015 aangetekende zending kennisgeving aan inverdenkinggestelde dagstelling raadkamer op 09/12/2015.

Na inzage van het dossier blijkt dat de onderzoeksrechter dit dossier volledig à charge afhandelt en geen enkel element à décharge in overweging neemt. Hij staat duidelijk aan de kant van de politie.

Op vrijdag 16 oktober 2015 kennisgeving van Arrest Hof van Beroep Gent arrest op 12/11/2015

Op maandag 21 december 2015 een betekening van de gerechtsdeurwaarder met Arrest Hof van Beroep Gent.

Op woensdag 2 maart 2016 De procureur des konings bij de rechtbank van eerste aanleg geeft opdracht aan alle bevoegde gerechtsdeurwaarders en gevangenisdirecteurs te dagvaarden om te verschijnen op de inleidingszitting voor de correctionele rechtbank op dinsdag 19/04/2016

Op dinsdag 8 november 2016 Uitspraak van de correctionele rechtbank: Veroordeling wegens belaging en schending van het recht op afbeelding.

Op maandag 21 november 2016 Beroep ingesteld

Op dinsdag 23 januari 2018 zitting Hof van Beroep te Gent

Op woensdag 6 juni 2018 om 9u terechtzitting Hof van Beroep te Gent.

Het kostenplaatje: 8000 euro

(Wijst het verzoek van de beklaagde tot het bekomen van een rechtsplegingsvergoeding af als ongegrond)

 Drie redenen waarom een rechtszaak duurder is geworden

Op enkele jaren tijd is procederen voor de rechtbank een stuk duurder geworden. Waarom is dat het geval? Met welke extra kosten moet je tegenwoordig rekening houden?
Meer lezen

Seq. van politie-acties uit maatschappelijk relevante reportages van Didier Eeckhout

De politie bevindt zich steeds meer online. Er verschijnen politieberichten op internet en wijkagenten tonen hun werk op social media zoals Twitter, Facebook en Instagram.
Wordt altijd voldoende rekening gehouden met de privacy van mensen die via politieberichten online verschijnen?
BRON De Monitor

De moeder van een 15-jarig meisje dat door een wijkagent op Facebook is gezet, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Meer lezen

apache-logo De burger tegenover het systeem

Auteur Walter De Smedt

Uit het proces Wesphael komen nu terechte opmerkingen die ernstig doen twijfelen aan “kwaliteitsvolle justitie”, het ultieme doel van de wet. Hoe zou bij de geplande afschaffing van zowel onderzoeksrechter als de raadkamer de behandeling voor de gewone correctionele rechtbank zijn verlopen?  Meer lezen

 DeMorgen logo De assisenjury: yes we can!

Auteur Jan Nolf

Te veel togadragers weigeren met het eigen falen om te gaan: de justitiële arrogantie van de macht. Meer lezen

flyer cameras onDe persvrijheid en haar beperkingen

De pers is vrij, journalistiek is een vrije activiteit. Dat is wel degelijk het uitgangspunt in onze democratische samenleving.

Beginselen

Het recht op informatie en vrije meningsuiting is een fundamenteel mensenrecht en een essentiële voorwaarde voor een democratische samenleving. De pers heeft het recht en de plicht om het publiek te informeren over zaken van maatschappelijk belang. Het recht van het publiek om de feiten en de opinies te kennen bepaalt de journalistieke vrijheid en verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van de journalist tegenover het publiek veronderstelt een maximale vrijheid en heeft voorrang op zijn verantwoordelijkheid tegenover zijn werkgever en die tegenover de overheid.

Recht

Grondwet, artikel 19: De vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, [is] gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.
Grondwet, artikel 25: De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers. Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de uitgever, de drukker of de verspreider niet worden vervolgd.

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM), artikel 10:

1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of door te geven, zonder inmenging van overheidswege en ongeacht grenzen. Dit artikel belet niet dat Staten radio-omroep-, bioscoop- of televisie-ondernemingen kunnen onderwerpen aan een systeem van vergunningen.
2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, welke bij de wet worden voorzien en die in een democratische samenleving nodig zijn in het belang van ‘s lands veiligheid, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

BRON: Journalistenloket.be

iusmentis logoPersvrijheid versus Wet bescherming persoonsgegevens

Hoewel de Wbp zeker door journalisten kan worden overtreden, maakt zo’n overtreding niet per se automatisch de publicatie onrechtmatig. Daarmee wordt het vonnis uit 2008 ongedaan gemaakt waarin de site Kleintje Muurkrant niet journalistiek genoeg geacht werd. Meer lezen

Mag een blogger over je rechtszaak publiceren?

De blogger had er voor gekozen de eiser met volledige naam en toenaam én foto te noemen. Dit loopt tegen de journalistieke gewoonte aan om verdachten en veroordeelden met initialen aan te duiden, maar die gewoonte is geen harde rechtsregel. En natuurlijk kunnen ook bloggers gewoon profiteren van de vrijheid van meningsuiting. Je hoeft niet bij de pers te werken om informatie, feiten of ideeën aan het publiek te verkondigen.
Meer lezen

Websites verantwoordelijk voor reacties anonieme bezoekers

Als bezoekers anoniem op een website bedreigingen achterlaten, kan de eigenaar van die website verantwoordelijk worden gehouden voor het verspreiden van die bedreigingen.
Meer lezen

Wat is internetrecht nu eigenlijk?

Internetrecht draait om internet (of computers, zeker als we het ICT-recht noemen) en dat verdient aandacht, daarom is er internetrecht. Internetrecht is volgens die visie eenvoudigweg al het recht waarbij internet (of computers) een belangrijke rol speelt. Computervredebreuk is in die visie dus internetrecht, maar iemands hersens inslaan met een laptop (of wurgen met een netwerkkabel) is dat niet. Computervredebreuk kun je per definitie alleen plegen met een computer en/of internet, terwijl wurging met elk flexibel ding zou moeten kunnen. Meer lezen

RELEVANTIE:

wie mag je filmen en wie niet

Een motorrijder van de politie glipt door de slagbomen van een overweg .
Wordt er nu ook een klacht neergelegd voor inbreuk tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer?

De burger: de nieuwe stem in het medialandschap

De politie van de toekomst: iedereen verdacht?

Photography is Not a Crime

In this video Luke Rudkowski of WeAreChange sits down with the one and only epic story teller Carlos Miller from Photography Is Not A Crime (PINAC). Carlos recounts a story in which he was assaulted simply for taking pictures. WeAreChange learns more about what inspired Carlos to create PINAC and the subsequent evolution of the blog. Film power tripping Police officers & know your rights.

In this video Carlos Miller of Photography is Not a Crime tells an interesting story about being threatened by the Boston Police Department. Carlos was being threatened with felony witness intimidation for posting a the Police Department’s public phone number. The PINAC readership decided to relentlessly call the Boston PD until all charges against the journalist were dropped. Stand up to government bullies and together we have the power.

Learn more about PINAC @

Why Street Photography is not Documentary Photography

Look-up ‘Street Photography’ in Wikipedia and the attempt to define it starts with ‘… a form of documentary photography’. But is it really? Both Street Photography and Documentary photography are well understood traditions, so why is it that the former is so easily confused for the latter?  Read More

Facing New Court Dates, Ramsey Orta Reflects on the Consequences of Exposing Police Abuses

I ask Orta if there is any advice he could give someone who is watching police brutality. He tells me, “You have the right to film the cops, whatever they’re doing, if it’s something good or bad. If you got a camera, make sure you pull it out, record everything … stay a couple feet away from the situation, that way you’re safe, and before you expose what you just recorded, try to have a legal backup system. Read more

logo-WeAreChangeNew Colorado law would fine cops $15,000 for interfering with citizens’ right to film them

the American Civil Liberties Union, in a primer on the organization’s web site titled “You Have Every Right to Photograph that Cop,” said that taking photos or shooting videos of things that are plainly visible in public is a constitutional right. Read more

A Camera Prevents an Arrest
watch video

As citizen footage sharpens a debate, states work to ensure transparency

Lawmakers around the country have taken steps to ensure video can keep rolling. At least six states adopted laws since 2014 to clarify that filming police is almost always protected under the Constitution. New laws in Connecticut and Colorado expose police to fines if officers wrongly interfere with or destroy legal recording. Read more

14 gedachtes over “Rechtszaak politie(vakbond) versus (burger)journalist

  1. Hello, I only speak English and thank you for enjoying my I’m Afraid My Book Won’t Sell blog. I haven’t seen you in awhile. Europe has many of the same problems that we have in America. Class, racism, money, and so on. But while Europe is rising, we are falling in many ways. A lot of our problems started a long time ago but continue today. Take care.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.