DI’s rechtszaak

screenshot rechtszaak politie versus journalist
LEES HIER DE FEITEN

police_camera‘Dit is een principezaak’

Opgezet door politie en justitie, met collaboratie van de mainstream media, om een wetgeving af te dwingen die burgerrechten beknotten !

Uitspraak strafonderzoek raadkamer (Rechtbank van eerste aanleg):
doorverwijzing naar de correctionele rechtbank

De zaak is gepleit op de zitting van dinsdag 04.10.2016 om 9u voor de Correctionele Rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 14de kamer, zetelend met 1 rechter.

Uitspraak van 8 november 2016

Veroordeling wegens belaging en schending van het recht op afbeelding.

Onbevoegdheid van de correctionele rechtbank

Justitie is blijven steken in het Faxtijdperk, mocht er een misdrijf gepleegd zijn dan is het een drukpersmisdrijf en moet dit door het hof van assisen behandeld worden.

Er wordt beroep aangetekend. 

De juridische grond die de rechter heeft aangenomen is niet terecht.

Het bewijs dat de rechter heeft gebruikt om de vordering toe te wijzen is verkeerd geïnterpreteerd of onterecht als uitgangspunt genomen.

De rechter heeft een aantal feiten die zich hebben voorgedaan buiten beschouwing gelaten; daardoor geven de wel aangenomen “vaststaande feiten” een verkeerd beeld van de zaak en dientengevolge een onjuist oordeel van de rechter.

keep calm and camera on

 De grondwettelijke regeling rond persmisdrijven (artikel 150 GW)

Een kernelement van de bescherming van de expressievrijheid in België, sinds 1831, is het feit dat ‘persmisdrijven’ alleen kunnen worden beoordeeld door de jury (hof van assisen).

 Artikel 150 Grondwet bepaalt dat drukpersmisdrijven, met uitzondering deze die door racisme of xenofobie ingegeven zijn, door de jury voor het Hof van Assisen moeten behandeld worden.
Er dient een correcte toepassing te gebeuren van de grondwettelijke waarborgen. (J. Vrielinck, Juristenkrant, maart 2016, p. 11).
Drukpersmisdrijf veronderstelt de uitdrukking van een mening in een gedrukt geschrift of in een gelijkaardig procedé. Digitale verspreiding vormt een dergelijk gelijkaardig procedé. (zie Cass, 2 maart 1964, Pas., 1964, I, 697; Cass. 6 maart 2012, nr. P.11.1374.N).

apache-logo De burger tegenover het systeem

Auteur Walter De Smedt

Uit het proces Wesphael komen nu terechte opmerkingen die ernstig doen twijfelen aan “kwaliteitsvolle justitie”, het ultieme doel van de wet. Hoe zou bij de geplande afschaffing van zowel onderzoeksrechter als de raadkamer de behandeling voor de gewone correctionele rechtbank zijn verlopen?  Meer lezen

logo_demorgen copy De assisenjury: yes we can!

Auteur Jan Nolf

Te veel togadragers weigeren met het eigen falen om te gaan: de justitiële arrogantie van de macht. Meer lezen

Vrijspraak Wesphael: “Loeiharde noodkreet om assisen te behouden”

Auteur Douglas De Coninck

Er volgde een zelden geziene sneer naar het onderzoek zoals het door de politie van Brugge en Oostende is gevoerd. Meer lezen

Unknown Waarom assisen niet helemaal verdwijnt

Auteur Inge Ghijs

Gerechtspsychiater Hans Hellebuyck noemde Bernard Wesphael een leugenaar. Toen de assisenvoorzitter hem vroeg waarop hij zich baseerde, antwoordde de psychiater: ‘Ik las dat in de media’.  Meer Lezen

HLN.be logo “Een correctionele rechtbank had Wesphael schuldig verklaard en een jaar of 30 opgesloten”

AUTEUR Edwin Verhoeven

Voortaan worden ook zeer betwiste zaken als deze – kijk maar naar de kasteelmoord – doorverwezen naar de correctionele rechter. Daar worden ze op een drafje behandeld, soms bijna letterlijk ‘tussen de soep en patatten’. Getuigen worden niet of nauwelijks gehoord. Te duur. Te tijdrovend. Te lastig. De rechter oordeelt dus louter en alleen op basis van het papieren dossier: pv’s van verhoren, deskundigenverslagen, enzovoort. Meer lezen

logo De Redactie “Parket durft kasteelmoord niet voor assisen te brengen”

Auteur  Sandra Cardoen

Strafpleiter Jef Vermassen heeft in het programma “De ochtend” gezegd dat er in het onderzoek naar de kasteelmoord “dingen zijn gebeurd die niet zo proper zijn”. Meer nog, Vermassen ziet de zaak voor de correctionele rechtbank verschijnen: “Ik denk dat het Openbaar Ministerie de kasteelmoord niet voor assisen durft te brengen.” Meer Lezen

flyer cameras onDe persvrijheid en haar beperkingen

De pers is vrij, journalistiek is een vrije activiteit. Dat is wel degelijk het uitgangspunt in onze democratische samenleving.

Beginselen

Het recht op informatie en vrije meningsuiting is een fundamenteel mensenrecht en een essentiële voorwaarde voor een democratische samenleving. De pers heeft het recht en de plicht om het publiek te informeren over zaken van maatschappelijk belang. Het recht van het publiek om de feiten en de opinies te kennen bepaalt de journalistieke vrijheid en verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van de journalist tegenover het publiek veronderstelt een maximale vrijheid en heeft voorrang op zijn verantwoordelijkheid tegenover zijn werkgever en die tegenover de overheid.

Recht

Grondwet, artikel 19: De vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, [is] gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.
Grondwet, artikel 25: De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers. Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de uitgever, de drukker of de verspreider niet worden vervolgd.

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM), artikel 10:

1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of door te geven, zonder inmenging van overheidswege en ongeacht grenzen. Dit artikel belet niet dat Staten radio-omroep-, bioscoop- of televisie-ondernemingen kunnen onderwerpen aan een systeem van vergunningen.
2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, welke bij de wet worden voorzien en die in een democratische samenleving nodig zijn in het belang van ‘s lands veiligheid, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

BRON: Journalistenloket.be

iusmentis logoPersvrijheid versus Wet bescherming persoonsgegevens

Hoewel de Wbp zeker door journalisten kan worden overtreden, maakt zo’n overtreding niet per se automatisch de publicatie onrechtmatig. Daarmee wordt het vonnis uit 2008 ongedaan gemaakt waarin de site Kleintje Muurkrant niet journalistiek genoeg geacht werd. Meer lezen

Mag een blogger over je rechtszaak publiceren?

De blogger had er voor gekozen de eiser met volledige naam en toenaam én foto te noemen. Dit loopt tegen de journalistieke gewoonte aan om verdachten en veroordeelden met initialen aan te duiden, maar die gewoonte is geen harde rechtsregel. En natuurlijk kunnen ook bloggers gewoon profiteren van de vrijheid van meningsuiting. Je hoeft niet bij de pers te werken om informatie, feiten of ideeën aan het publiek te verkondigen.
Meer lezen

Websites verantwoordelijk voor reacties anonieme bezoekers

Als bezoekers anoniem op een website bedreigingen achterlaten, kan de eigenaar van die website verantwoordelijk worden gehouden voor het verspreiden van die bedreigingen.
Meer lezen

Wat is internetrecht nu eigenlijk?

Internetrecht draait om internet (of computers, zeker als we het ICT-recht noemen) en dat verdient aandacht, daarom is er internetrecht. Internetrecht is volgens die visie eenvoudigweg al het recht waarbij internet (of computers) een belangrijke rol speelt. Computervredebreuk is in die visie dus internetrecht, maar iemands hersens inslaan met een laptop (of wurgen met een netwerkkabel) is dat niet. Computervredebreuk kun je per definitie alleen plegen met een computer en/of internet, terwijl wurging met elk flexibel ding zou moeten kunnen. Meer lezen
LEES OOK: Wat is internet dan eigenlijk?

Wie is er eigenlijk de baas op het internet?

WAT VOORAF GING:

Zowel het kortgeding als het strafonderzoek is volledig ‘en charge’ en geen enkel element ‘en décharge’

Rechtbank =Inaccurate voorbereiding op mijn zaak en juridische missers’:

Rechters ontkennen het feit dat:
pers-en-gerecht-logoEen journalist iemand is die verslag uitbrengt over de actualiteit. Volgens de etymologie van het woord doet hij dat van dag tot dag. Journalisten kunnen werken voor de ‘pers’ in de letterlijke zin van het woord, wat staat voor de gedrukte media en in de praktijk neerkomt op kranten en tijdschriften. Ze kunnen ook werken voor de audiovisuele media: radio en televisie. Meer en meer journalisten werken tegenwoordig voor nieuwsdiensten op het internet.

Journalistiek is een vrije activiteit. Er is geen gereglementeerde toegang tot dit beroep. Om het even wie kan het beroep uitoefenen en iedereen kan zich daarbij ‘journalist’ laten noemen. Overigens kan iedereen zich via de pers vrijelijk uitdrukken in het licht van de vrijheid van meningsuiting, ook zonder journalist te zijn. Meer lezen

Kortgeding + beroep politie (rechtbank van eerste aanleg)

12 november 2015 arrest hof van beroep

Eeckhout moet alle beelden van de agenten van zijn eigen website en van alle andere websites en/of sociale netwerken waarop hij de beelden geplaatst heeft verwijderen, en dit binnen de 24 uur na de betekening van het arrest. Anders wordt hij verplicht een dwangsom te betalen van 1.250 euro per dag. De maatregel geldt wel maar tot er een definitieve uitspraak is ten gronde bij de correctionele rechtbank.

NOCHTANS:

In het verlengde van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de media, worden meer dan eens ook kort gedingen tegen hen gevoerd. Een kort geding is een snelle gerechtelijke procedure bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg met het oog op het voorkomen van een nadeel dat anders onherstelbaar zou zijn.

Gerechtelijk Wetboek, artikel 584:  De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet, in gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt.

Iemand die weet heeft van een nakend krantenartikel of televisiereportage waarin hij voorkomt, zou dus naar de voorzitter van de rechtbank kunnen stappen met de vraag om de publicatie van dat artikel of de uitzending van die reportage tegen te houden. Althans wanneer hij daar ernstige redenen voor heeft, én wanneer de publicatie of uitzending onomkeerbare schade (commerciële schade, imagoschade…) dreigt teweeg te brengen.

Verdeelde rechtspraak

 

De rechtspraak zelf is verdeeld over de mogelijkheid om dit te doen.

Veel rechters vinden dat het niet kan, omdat de Grondwet in artikel 25 nu eenmaal elke censuur verbiedt. Artikel 25 Grondwet: ‘De drukpers is vrij, de censuur kan nooit worden ingevoerd.‘ Die rechters wijzen elk kort geding tegen een nieuwsmedium dan ook bij voorbaat af. Vermeende benadeelden hebben altijd nog de mogelijkheid en het formele recht om zich achteraf te verhalen op het medium en de journalist.

Maar andere rechters menen dat het wel kan, een kort geding tegen een nieuwsmedium. Volgens hen staat artikel 584 Gerechtelijk Wetboek niet haaks op artikel 25 van de Grondwet. De persvrijheid belet niet dat in hoogdringende gevallen de rechter wel degelijk kan tussenbeide komen om onherstelbare schade te voorkomen.

Het beste zou zijn dat het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in het land, een keer de kans krijgt om de knoop door te hakken.  Het Hof van Cassatie heeft op 29 juni 2000 wel geoordeeld dat de rechter de verdere verspreiding van een weekblad kan verbieden – het met andere woorden kan terugtrekken uit de handel – wanneer het betreffende nummer al gedrukt, verspreid en verkocht werd. Ook mogelijk is dat de wetgever meer duidelijkheid geeft.

Nog een stap verder: kort gedingen op eenzijdig verzoekschrift

Nog een stap verder gaat het wanneer iemand naar de rechter stapt met een eenzijdig verzoekschrift, en de rechter daarop ingaat. Dat betekent dan dat de tegenpartij – in casu het nieuwsmedium of de journalist – niet eens worden opgeroepen voor het kort geding om hun standpunt te vertolken.

Zeker die praktijk is bijzonder omstreden. Ze botst niet alleen flagrant met de persvrijheid, maar ook met de essentiële rechten van verdediging die iedereen heeft.

BRON: Journalistenloket.be

Brussels rechter fluit verbod Metro-krant ‘Hart boven Hard’ terug

Een Brussels rechter heeft in een vonnis van 18 maart het verbod dat een andere rechter in het kader van een eenzijdig verzoekschrift de beweging Hart boven Hard had opgelegd om een alternatieve Metro-krant uit te geven vernietigd. Dat schrijft de Gentse specialist mediarecht Dirk Voorhoof in De Juristenkrant. In het stuk pleit Voorhoof ervoor dat de wetgever ‘paal en perk’ stelt aan de procedure van het eenzijdig verzoekschrift. Meer lezen

Link: De Waarheid achter de video ‘Racisme in Brugge’

Naar dossier politie filmen

Naar dossier burgerjournalist

Het kostenplaatje:

keep calm and cameras on Correctionele rechtbank

Provisie: 1000 euro te financieren
                  1500 euro eigen middelen

Kortgeding + beroep politie (rechtbank van eerste aanleg)

Geïntimeerde zich te zien en te horen veroordelen tot de kosten van het geding, in hoofde van appellanten op heden begroot als volgt:
– dagvaardingskosten: 248,08 euro
– rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg: 1.320,00 euro
– rolrechten hoger beroep: 160 euro
– rechtsplegingsvergoeding hoger beroep: 1.320 euro
TOTAAL: 3048 euro te financieren
+
Provisie 2500 euro (Bedrag verworven met financiële steun familie)

Drie redenen waarom een rechtszaak duurder is geworden

Op enkele jaren tijd is procederen voor de rechtbank een stuk duurder geworden. Waarom is dat het geval? Met welke extra kosten moet je tegenwoordig rekening houden?
Meer lezen

RELEVANTIE:

Politie vraagt video’s door te sturen

Seq. van politie-acties uit maatschappelijk relevante reportages van Didier Eeckhout

Politie op beeld vastleggen, is juridisch nog heel onduidelijk

Bite Back naar hof van assisen

Brabantse cameramannen klagen Nederlandse Staat aan: ‘Dit is een principezaak’

Foto’s als wapen voor sociale verandering

Een motorrijder van de politie glipt door de slagbomen van een overweg .

Wordt er nu ook een klacht neergelegd voor inbreuk tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer?

De burger: de nieuwe stem in het medialandschap

Journalistiek 3.0

Iedereen journalist

Lachen! U wordt gefilmd! Over (on)zin van camerabewaking

Het falen van Justitie

Efficiënt optreden met respect voor de rechtsstaat

De vrijheid van meningsuiting en van informatie

Vrijheid van meningsuiting en de ander

Vrijheid van meningsuiting en censuur op sociale media

‘Verbieden om politieagenten te filmen? Dat is de terugkeer van de censuur, verpakt als veiligheid’

Brugse politie en camera’s

Brugse politie steekt Belgische ererechter tussen opgepakte Manchester-fans

Politie beperkt Persvrijheid bij Pegida demonstratie

De politie, nog altijd uw vriend?

De zaak Jonathan Jacob

Brutale politie en racial profiling

‘Politie, uw vriend’ in de Mainstream Media

Dossier Persvrijheid bedreigd

Répression et brutalités policières

The power of privacy

Photography is Not a Crime

In this video Luke Rudkowski of WeAreChange sits down with the one and only epic story teller Carlos Miller from Photography Is Not A Crime (PINAC). Carlos recounts a story in which he was assaulted simply for taking pictures. WeAreChange learns more about what inspired Carlos to create PINAC and the subsequent evolution of the blog. Film power tripping Police officers & know your rights.

In this video Carlos Miller of Photography is Not a Crime tells an interesting story about being threatened by the Boston Police Department. Carlos was being threatened with felony witness intimidation for posting a the Police Department’s public phone number. The PINAC readership decided to relentlessly call the Boston PD until all charges against the journalist were dropped. Stand up to government bullies and together we have the power.

Learn more about PINAC @

About Citizen Journalism

The concept of citizen journalism (also known as “public”, “participatory”, “democratic”, “guerrilla or “street” journalism is based upon public citizens “playing an active role in the process of collecting, reporting, analyzing, and disseminating news and information.” (Source: Wikipedia) Read more

Why Street Photography is not Documentary Photography

Look-up ‘Street Photography’ in Wikipedia and the attempt to define it starts with ‘… a form of documentary photography’. But is it really? Both Street Photography and Documentary photography are well understood traditions, so why is it that the former is so easily confused for the latter?  Read More

Facing New Court Dates, Ramsey Orta Reflects on the Consequences of Exposing Police Abuses

I ask Orta if there is any advice he could give someone who is watching police brutality. He tells me, “You have the right to film the cops, whatever they’re doing, if it’s something good or bad. If you got a camera, make sure you pull it out, record everything … stay a couple feet away from the situation, that way you’re safe, and before you expose what you just recorded, try to have a legal backup system. Read more

logo-WeAreChangeNew Colorado law would fine cops $15,000 for interfering with citizens’ right to film them

the American Civil Liberties Union, in a primer on the organization’s web site titled “You Have Every Right to Photograph that Cop,” said that taking photos or shooting videos of things that are plainly visible in public is a constitutional right. Read more

A Camera Prevents an Arrest
watch video

As citizen footage sharpens a debate, states work to ensure transparency

Lawmakers around the country have taken steps to ensure video can keep rolling. At least six states adopted laws since 2014 to clarify that filming police is almost always protected under the Constitution. New laws in Connecticut and Colorado expose police to fines if officers wrongly interfere with or destroy legal recording. Read more

14 thoughts on “DI’s rechtszaak

  1. Hello, I only speak English and thank you for enjoying my I’m Afraid My Book Won’t Sell blog. I haven’t seen you in awhile. Europe has many of the same problems that we have in America. Class, racism, money, and so on. But while Europe is rising, we are falling in many ways. A lot of our problems started a long time ago but continue today. Take care.

    Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s